El més important és que fem educació. Però… qué és educar? (I)

Com sabeu, aquesta plataforma d’educació té un ampli espectre de figures professionals i voluntàries. Totes treballem en àmbit educatiu, sigui formal (col·legi, instituts) o no formal (centres juvenils, esplais, escoltisme, associacions, esportives, musicals, socials,…). El nostre nexe d’unió és que totes eduquem, així que intentarem definir juntes que és això d’educar. Més que res, haurem d’establir eixos ponts que ens uneixen amb fermesa, per a poder avançar poc a poc en direccions més concretes.

Per sort, hi ha un consens generalitzat i ampli que educar és treballar perquè les persones desenvolupen el que s’anomena HABILITATS PER A LA VIDA, cosa que l’OMS el 1999 va definir com a “habilitats d’una persona per enfrontar-se amb èxit als desafiaments de la vida diària”. Dins aquestes habilitats (la OMS proposa 10), nosaltres destaquem per al nostre propòsit educatiu aquestes quatre:

Capacitats interpersonals: Lideratge, resolució de conflictes, programació i organització, treball en equip, sensibilitat cap a la interculturalitat.
Capacitats de comunicació: Expressió (i saber escoltar) d’idees i opinions, argumentar i debatre, alfabetització digital i mediàtica, presentació i defensa.
Capacitats cognitives: Pensament crític, anàlisi enraonat, pensament creat, resolució de problemes, capacitat de decisió, interpretació i judici.
Capacitats personals: Confiança en sí mateixes, autoestima, resiliència, autonomia, iniciativa i empatía.

Aquestes habilitats per a la vida beuen de les Competències Bàsiques (o Clau o Transversals) que, des de 2006 constitueixen el consens a Europa en matèria educativa, tant formal com no formal o informal. Són nombroses, per cert, les directives europees que constantment fan referència a aquestes competències. La Recomanació del Consell d’Europa més rellevant la podeu consultar en aquest enllaç, en ella es revisa les antigues competències, per a adaptar-les a les noves necessitats socials.
Les competències bàsiques es descriuen de manera més o menys detallada i amb concreció més o menys extensa depenent de l’àmbit educatiu en què es desenvolupen. Nombrosa és, com deiem abans, la normativa que les descriu, tant en directives europees com a estatals i autonòmiques. A l’àmbit de l’Oci Educatiu es justifica un major desglossament i concreció en aquelles competències referides a aspectes socials i col·lectius el desenvolupament dels quals es dóna mitjançant la integració en grups humans.

Per aquest motiu, les competències bàsiques en oci educatiu són:

1. Competència en lectoescritura i 2. Competència multilingüe:

La competència en lectoescriptura és l’habilitat d’identificar, comprendre, expressar, crear i interpretar conceptes, sentiments, fets i opinions de manera oral i escrita, mitjançant materials visuals, sonors o d’àudio i digitals.
La competència multilingüe és l’habilitat d’utilitzar diverses llengües de manera adequada i efectiva per a la comunicació.
Ambdues comporten disposició al diàleg crític i constructiu, apreciació de les qualitats estètiques i un interès per la interacció amb altres persones, una dimensió històrica i competències interculturals. Això implica ser conscient de la repercussió de la llengua en altres persones i de la necessitat de comprendre i utilitzar la llengua de manera positiva i socialment responsable.

3. Competència matemàtica i competència en ciència, tecnologia i enginyeria:

La primera és la capacitat per aplicar el raonament matemàtic per resoldre qüestions de la vida quotidiana. La segona, a utilitzar els coneixements i la metodologia científiques per explicar la realitat que ens envolta. Les dos últimes, en com aplicar aquests coneixements i mètodes per donar resposta als desitjos i necessitats humanes.
Inclouen capacitat de reflexió i de pensar críticament, capacitat d’escollir lliurement en què i com utilitzar el temps i les capacitats personals a la vida. Es basen en el respecte de la veritat i en la voluntat de trobar arguments i avaluar la seua validesa, actitud de judici i curiositat crítics, inquietud per les qüestions ètiques i suport a la seguretat i la sostenibilitat mediambiental en relació amb un mateix, amb la família , amb la comunitat i el planeta.

4. Competència digital:

Ús segur, crític i responsable de les tecnologies digitals per a l’aprenentatge, a la feina i per a la participació en la societat, així com la interacció amb aquestes.
Requereix actitud reflexiva i crítica, encara que curiosa, oberta i avançada pel que fa a la seva evolució. Necessita adoptar un plantejament ètic, segur i responsable en l’ús d’aquestes eines.

5. Competència personal, social i d’aprendre a aprendre:

Habilitat de reflexionar sobre una mateixa, gestionar el temps i la informació eficaçment, col·laborar amb altres de manera constructiva, mantenir la resiliència i gestionar l’aprenentatge i la carrera propis. Inclou fer front a la incertesa i la complexitat, aprendre a aprendre, contribuir al propi benestar físic i emocional, conservar la salut física i mental, i ser capaç de portar una vida saludable i orientada al futur, expressar empatia i gestionar els conflictes en un context integrador i de suport.

Per poder participar plenament en l’àmbit social i les relacions interpersonals, és fonamental comprendre els codis de conducta i les normes de comunicació generalment acceptats.

Actitud positiva respecte al benestar personal, social i físic i l’aprenentatge al llarg de la vida. Col·laboració, seguretat en una mateixa i integritat. Això inclou la capacitat de respectar la diversitat dels altres i les seves necessitats i estar preparats per superar prejudicis i comprometre’s. Ser capaços d’identificar i establir objectius, motivar-se i millorar la resiliència i la confiança per iniciar i culminar amb èxit l’aprenentatge al llarg de la vida. Una actitud orientada a la resolució de problemes, desig d’aplicar allò après i allò viscut anteriorment, i la curiositat que impulsa a buscar oportunitats d’aprendre i desenvolupar-se.

Inclou respectar els altres i ser tolerants, relacionar-se amb sinceritat, honestedat, generositat, amabilitat, solidaritat, paciència, humilitat, valentia, coherència… I desenvolupar una amistat basada en la confiança, la fidelitat, la companyonia. Capacitat de conèixer-se, acceptar-se, valorar-se. Utilització del llenguatge inclusiu.

Capacitat de cooperació, treball en equip, i de resolució de conflictes de forma constructiva.

6. Competència ciutadana:

Habilitat d’actuar com a ciutadanes responsables i participar plenament a la vida social i cívica, basant-se en la comprensió dels conceptes i les estructures socials, econòmics, jurídics i polítics, així com la sostenibilitat i els esdeveniments mundials.

Inclou: respecte i defensa dels Drets Humans: d’opinió, d’expressió, de participació, d’informació, a la vida privada, a tindre intimitat, a decidir sobre la pròpia intimitat, i per tant sobre el propi cos, accés a la justícia i la protecció i seguretat davant de la violència. Interactuar eficaçment amb altres persones en l’interès comú o públic, inclòs el desenvolupament sostenible de la societat. Comporta capacitats de pensament crític i resolució de problemes integrada, així com capacitats per al desenvolupament d’arguments i la participació constructiva a les activitats de la comunitat, així com a la presa de decisions.

Interès pel benestar i la millora social: cobertura de les necessitats bàsiques (alimentació, educació, sanitat, treball mínim que garantisca una renda bàsica, habitatge, accés a l’energia), justícia social, no explotació infantil, ni sexual, ni laboral, igualtat de gènere, consum socialment responsable, pacifisme, ecologia, consum mediambientalment responsable.

7. Competència emprenedora:

Capacitat per actuar davant de les oportunitats i idees, i transformar-les en valors per a altres.
Es basa en la creativitat, que inclou la imaginació, el pensament estratègic, la resolució de problemes i la reflexió crítica i constructiva dins dels processos creatius i la innovació. Inclou l’habilitat de treballar tant individualment com en equip, mobilitzar els recursos (persones i coses) i mantenir l´activitat. És fonamental comunicar-se eficaçment i negociar amb altres persones, fer front a la incertesa, l’ambigüitat i el risc com a part de la presa de decisions.

8. Competència en consciència i expressió culturals:

Habilitat per comprendre i expressar idees de forma creativa i com es comuniquen a les diferents cultures, mitjançant una sèrie d’arts i altres manifestacions culturals.
Inclou la comprensió de les diferents maneres de comunicar idees entre creadora, participant i públic en textos escrits, impresos i digitals, teatre, cinema, dansa, jocs, art i disseny, música, els rituals i l’arquitectura, així com les formes híbrides.

Aquestes són les competències clau que podem treballar a l’Oci Educatiu. Des d´aquest punt de partida és possible construir un projecte comú molt sòlid. En propers textos concretarem més coses sobre això.

Revisat el 26 de maig de 2022, per normalitzar les competències a les recomanacions europees